nieuws overzicht
29 jan
Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024
10 okt
Bewonersavond bedrijventerrein
17 aug
Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?
11 jul
Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens
29 jun
presentatie en zienswijze
28 jun
zienswijzen ter inspiratie
25 jun
Bewonersavond windmolenpark
21 mei
Update windmolens
21 mei
Zienswijze indienen NRD over windmolens
22 apr
Bewonersavond en zienswijzen
16 apr
bewonersavond over voorkeursrecht
07 mrt
Kieshulp Horst en Telgt
17 feb
hoe ziet u de toekomst van Horst en Telgt
15 okt
Project Hart van Horst gestart
08 okt
Koffie drinken kan weer!
23 apr
Prowind kan verder met de windmolens
13 jan
Zienswijze Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje
15 dec
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt
09 okt
Campagne tegen drugslabs
09 okt
Stemmen Rabo ClubSupport
27 feb
Stukken ALV
23 jan
Winterfeest gaat niet door
16 dec
Gebiedscoordinator neemt afscheid
13 dec
duurzame energie opwekken in Horst en Telgt
13 dec
wijkwerkbezoek college
17 nov
snoeicursus
14 okt
thema avond duurzame energie
19 jul
uitkomsten woonwensenonderzoek
15 jul
gebiedscoordinator in Ons Huis
08 apr
Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt
04 apr
informatieplicht energie besparen voor bedrijven
29 mrt
woonbehoefteonderzoek
19 mrt
woningbouw Rodeschuurderwegje en andere initiatieven
31 jan
Zienswijze Strand Horst
30 nov
waar zijn de dames?
21 nov
glasvezelnetwerk: starten met aanleg
12 nov
Vitale Vakantieparken
09 nov
Website live
08 nov
Bedankt voor uw stem
05 nov
Bazaar Ons Huis
home > nieuws > bewonersavond en zienswijzen

Bewonersavond en zienswijzen

22 april 2022

Vanwege het ingestelde voorkeursrecht door de gemeente op een groot deel van Horst is er op 20 april een bewonersavond georganiseerd. De bewonersbijeenkomst is georganiseerd omdat de gemeente tot nu toe heeft nagelaten om de bewoners nader te informeren over de door hen genomen actie.

Het college heeft voor Horst het voorkeursrecht toegepast in verband met het mogelijk maken van een locatie voor grootschalige woningbouw van 1000 tot 1200 woningen in het gebied. Tijdens een eerste bepaling van de meningen van de aanwezigen in de zaal bleek dat meer dan 70% van de aanwezigen tegen de grootschalige woningbouw in het gebied is. Meer dan 80% is tegen het voorkeursrecht (waarvan 10 procent aangaf geen mening te hebben). Op de vraag of men wat gaat doen geeft meer dan de helft aan een zienswijze in te willen dienen en 4 mensen willen gaan inspreken. Meer dan de helft geeft aan graag geholpen te worden bij de procedures.

Op de bewonersavond is gesproken over de historie en gemaakte afspraken in het (recente) verleden en is er uitleg gegeven door Rikkert Vliek die ervaring heeft met gemeentelijke politiek en ruimtelijke ordening trajecten. De brief die rondgestuurd voor veel bewoners erg onduidelijk, tijdens de bewonersavond is de brief en bijbehorende procedures zo goed mogelijk uitgelegd.

Afgesproken is dat alle bewoners die dat willen zelf een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dat is immers het hoogste orgaan in de gemeente en zij nemen uiteindelijk de besluiten. Het is ook mogelijk om tegen het voorgenomen besluit van het college bezwaar aan te tekenen maar dat is een meer juridisch traject. Dit kan tot 6 weken na 30 maart 2022.

Een zienswijze indienen bij de gemeenteraad heeft in deze fase meer effect en impact. Het is goed als elke bewoner, betrokkene zijn eigen persoonlijke verhaal en zienswijze en kijk op het verhaal op schrijft indient bij de gemeente. Het beste is om dat in een envelop aan de receptie van het gemeentehuis te brengen. Let op dit moet voor 5 mei 2022 zijn binnen gebracht!

Argumenten die bruikbaar zijn in de zienswijze:

  • Gaat in tegen de afspraken welke in het verleden zijn gemaakt met de buurt bij de ontwikkeling van Horst- Noord
  • Ligt ver van alle voorzieningen
  • Er is al een overschot aan woningbouwplannen in Ermelo
  • Leefgebied van de das gaat verloren
  • Infrastructuur is onvoldoende voor de grote verkeerstoename
  • Het is totaal onbekend waarom dit gebied is aangewezen, er zijn betere locaties
  • 343 percelen met 250 eigenaren, onmogelijk het met iedereen eens te worden over verkoop van percelen
  • Natuurbestemmingen moeten worden gecompenseerd op een andere plek in Ermelo
  • Er loopt een hoogspanningsleiding door het gebied

 Voorbeeldbrieven zijn bij dit bericht te downloaden. 

Een zienswijze moet uit de volgende onderdelen bestaan: naam en adres, de datum, over welk ontwerpbesluit de zienswijze gaat (voorkeursrecht gebied Horsterhoeve en Doppenberg), de motivatie/redenen en handtekening. De brief moet geadresseerd zijn aan:
Gemeenteraad van de Gemeente Ermelo
t.a.v. Dhr. mr. E.R. Middelburg
Postbus 500
3850 AM Ermelo

Ook zou het goed zijn als veel bewoners gaan inspreken in de eerstkomende vergadering waar dat mogelijk is, op 18 mei 2022. Tijdens de inspraak krijgt de inspreker maximaal 3 minuten de tijd om zijn verhaal te doen, raadsleden kunnen vragen stellen aan de insprekers. Afsluitend mag de inspreker een kort statement geven. Om in te kunnen spreken moet je je aanmelden bij de Griffie van de gemeente Ermelo. Geef je hier zo snel mogelijk voor op via (0341) 56 71 04 of per mail: gemeenteraad@ermelo.nl

De komende weken zal geprobeerd worden om een excursie voor raadsleden te organiseren. Als u hier een rol in wilt spelen dan kunt u zich daarvoor melden bij Rikkert Vliek of Coen Kniknie.

Voor andere suggesties, vragen en ideeën kunt u zich ook tot hen richten of een mail sturen aan buurtvereniging@horstentelgt.nl

Rol Buurtvereniging
De buurtvereniging zal in het geheel een zo neutraal mogelijke rol spelen. Er zijn zoveel ontwikkelingen in Horst en Telgt dat het onmogelijk is om inhoudelijk overal ieders mening te vertolken. Wel zullen we er alles aan doen om te zorgen dat bewoners geïnformeerd en geholpen worden. De krachten bundelen en zorgen dat iedereen met de juiste mensen in gesprek kan zijn.

We zijn overigens wel van mening dat er voldoende initiatieven in Ermelo zijn voor woningbouw en grootschalige woningbouw in de buurtschappen niet nodig is. Eventuele nieuwbouw moet, naast Hart van Horst, zo veel mogelijk plaatsvinden tegen de bestaande bebouwing aan en worden toegewezen aan mensen met een binding aan Ermelo.

 
deel op facebook