home > ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief
In 2020 heeft de gemeente, in overleg met de Buurtvereniging een verdiepingsslag gemaakt op het buurtplan Horst en Telgt uit 2016. Dit zgn. ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt is begin maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gehele document kunt u hier raadplegen.
 
Ideeën en initiatieven van een kleine grootte kunnen aan de hand van het ontwikkelingsperspectief worden getoetst. 

Tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsperspectief in de raadsvergadering heeft de Buurtverenging ingesproken, deze inspraak kunt u hier teruglezen: inspraaknotitie  

Kijk ook eens naar het informatie filmpje op YouTube.


Buurtplan
Het Buurtplan Horst en Telgt werd in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld als structuurvisie. In een structuurvisie staan plannen op hoofdlijnen: over waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en ook waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. 
Sinds 2016 is er een zgn. gebiedscoördinator aangesteld die de Buurtvereniging met de uitvoering van het plan ondersteunt. 

Uitvoeren Buurtplan
Om de uitvoering van het Buurtplan verder te versterken werd 2017 werd een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd. Alle bestuursleden hebben een werkgroep onder hun hoede genomen. Maandelijks vergadert het bestuur samen met de gebiedscoördinator en een (aantal) vertegenwoordiger(s) van de gemeente Ermelo. Op deze manier werken we via korte lijntjes samen. 

Werkgroep ‘functieverandering/kleinschalige bedrijvigheid’ 
Is betrokken met het nieuwe, in ontwikkeling zijnde functieveranderingsbeleid van de gemeente. Voor wat betreft de plannen rond de kern van Horst bijvoorbeeld doet de werkgroep aanbevelingen. Tevens wil de werkgroep zich inzetten om betaalbare woningen voor starters mogelijk te maken. Vanuit het Buurtplan wordt momenteel gewerkt aan een woonwensen onderzoek onder de buurtbewoners.
 
Onderzocht wordt nog hoe kleinschalige bedrijvigheid in de buitengebieden verder vorm gegeven kan worden. Ten slotte is de werkgroep ook aanspreekpunt voor het project Vitale Vakantieparken van de gemeente Ermelo.
 
Contactpersoon: Christiaan Veeningen 

Werkgroep ‘Verkeer’ 
Eind 2017 is voor het nieuwe ‘Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan’ (GVVP) input geleverd door een aantal buurtbewoners en bestuursleden. 
Belangrijke aandachtspunten zijn het fietspad langs de Zeeweg en de Schaapsdijk als verbindende schakel tussen de fietspaden langs de Telgterweg en de Buitenbrinkweg.

De rotonde ‘Horst-Noord’ is een actueel onderwerp, waarvoor metingen zijn verricht waarmee inzichtelijk is geworden wat de gevolgen zouden zijn van openstelling. Verder onderzoek is nog nodig. 

Een mooi resultaat van de inspanningen van de Buurtvereniging in samenwerking met de gemeente het tegengaan van sluipverkeer van de A28 richting Amersfoort en de handhaving daarvan. 

Contactpersonen: Coen Kniknie

Werkgroep ‘Landschap’ 
De werkgroep wil graag werken als een soort ‘beheergroep’. Deze werkgroep maakt een plan en coördineert de uitvoer voor onderhoud aan het groen in de buurtschappen. Met een bestaande werkgroep ‘landschapsbeheer’ uit Ermelo wordt uiteraard ook samengewerkt.

Actuele onderwerpen zijn het mogelijk organiseren van een Groendag in 2019 en een snoeicursus voor bewoners. Daarnaast wil de werkgroep proberen om de groenstrook/bossage, die eerder op de kruising Telgterweg/Arendlaan aanwezig was, in samenwerking met de gemeente terug te plaatsen.

Contactpersoon: Coen Kniknie

Werkgroep ‘Duurzame energie’ 
Voor de duurzame energie in Horst en Telgt is een nieuwe werkgroep opgericht. De gemeente Ermelo heeft een startsubsidie verleend aan Veluwe Energie. De Buurtvereniging wilde zelf een energiecoöperatie oprichten. De werkgroep heeft daarom de betrokken bewoners, grondeigenaren en andere direct betrokkenen voor een windenergieproject langs de A28 verenigd.
Ander onderwerp dat nu, en verder in 2019 wordt uitgewerkt is bijvoorbeeld zonnepanelen.

Contactpersoon: Albert van Diest

Werkgroep ‘Toerisme’ 
In Horst en Telgt vinden al verschillende activiteiten plaats voor onder meer toeristen. De plaatselijke ondernemers en de recreatieparken zijn hierbij betrokken. Door hen is aangegeven dat door een betere samenwerking het thema voor de buurtschappen beter op de kaart gezet kan worden. Daarnaast proberen we een mooie fietsroute toe te voegen aan een fiets app.

Contactpersoon: vacature

Website: het digitaal dorpsplein
Activiteiten en diensten voor op het prikbord, de agenda kunnen door bewoners zelf op de site worden ingevoerd of gemaild worden aan Mariëlle van Hartskamp via buurtvereniging@horstentelgt.nl

Alle Nieuws
29 januari 2024

Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024

Test

Beste leden, Om de bouw van een windmolenpark langs de A28 te realiseren heeft de Provincie Gelderland haar inpassingsplan (PIP) ter inzage gelegd.  Over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen organiseerde de Buurtvereniging op 24 januari een informatieavond. Met een opkomst van ongeveer 50 buurtbewoners bleek deze informatieavond in een behoefte te voorzien. Naast de stand van zaken werd uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en hoe je dit kunt aanpakken. De Nederlandse Vereniging van Omwonenden van windturbines (NLVOW) gaf eveneens belangrijke informatie over dit onderwerp.  Enkele buurtbewoners, die zitting hebben in de Klankbordgroep, hebben veel tijd besteed aan het opstellen van een aantal zienswijzen. Deze kun je gebruiken en zonodig aanvullen met je eigen verhaal. Wil je ook een zienswijze/bezwaar indienen en wil je de opgestelde zienswijzen daarbij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar dickdewith54@gmail.com en we mailen het totale setje naar je toe! Indienen van zienswijzen kan tot 7 februari, meer informatie leest u hier. Met vriendelijke groet Klankbordgroep Windmolenpark Bestuur Buurtvereniging

10 oktober 2022

Bewonersavond bedrijventerrein

Op 29 september jl. hebben we een bewonersavond georganiseerd. De BedrijvenKring Ermelo (BKE) heeft op onze uitnodiging haar plan, zoals ze dat eerder hebben voorgelegd aan de gemeente, gepresenteerd. Dit  plan kunt u hier bekijken. De PowerPoint van de bewonersavond is hier Bewonersavond bedrijventerrein A28 terug te lezen. BKE heeft als doel om met het plan de gemeente te overtuigen van de noodzaak van het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein. Er is meer ruimte nodig. Bedrijven kunnen niet meer groeien en hebben andere voorzieningen nodig. In verband met behoud van werkgelegenheid is de BKE van mening dat verwijzen van bedrijven naar bijvoorbeeld Zeewolde een minder goede optie is.  Speerpunt van beleid De politiek heeft het plan ondertussen als speerpunt van beleid opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente bepaald dat het terrein Kerkdennen in 2050 weg moet zijn en moet worden vervangen door woningbouw.  In de fasering volgt de komende tijd een zgn. 'haalbaarheidsstudie' voor een nieuw bedrijventerrein waarin veel overleg zal zijn met omliggende gemeenten en de provincie. Want de gemeente Putten heeft bijvoorbeeld ook behoefte aan uitbreiding voor bedrijven. De mogelijkheden op Puttens grondgebied lijken echter klein.  In de haalbaarheidsstudie wordt ook gekeken naar andere belangen zoals Natura 2000, het dassengebied etc. Het haalbaarheidsonderzoek moet 3 locaties / alternatieven opleveren die dan vervolgens worden geanalyseerd en waar er 1 van wordt gekozen.  Verwachting is dat er in 2029/30 een eerste schop de grond in zou kunnen. Op vragen uit de zaal blijkt dat het zal gaan om bedrijven met een lage milieucategorie. En dat de plannen zich goed zouden verhouden tot het plaatsen van de windmolens. Kantoren moeten een afstand houden maar parkeren van vrachtwagens kan bijvoorbeeld wel. Er zijn bedenkingen over het onderdeel ‘recreatie’ in de plannen en ook de landbouwmogelijkheden worden betwijfeld. Vraag is ook hoe je de kavels kunt vasthouden voor Ermelose ondernemers? Dat is aan de gemeente om hier regels voor te maken en aan vast te houden. In de plannen is geen aandacht voor verkeersafwikkeling, hoe zit dat? Ook met oog op fietsen vanuit Zeewolde. De BKE geeft aan dat dit zeker veilig zal worden meegenomen. Buurtvereniging In de presentatie van de Bewonersavond bedrijventerrein A28 is een plaatje opgenomen van hoe begin 2022 tijdens de enquête is gepeild in de buurt over de aanleg van een bedrijventerrein. De meerderheid van de invullers geeft aan tegen een bedrijventerrein op deze plek te zijn. Ook is een plaatje opgenomen uit de stemwijzer, daarin is te zien dat de politieke partijen over het algemeen voorstander zijn. Als laatste is worden plannen voor het bedrijventerrein in het hybride akkoord van de gemeente opgenomen. Ook dit is in de presentie terug te lezen.   Het terrein langs Schaapsdijk/Riebroekersteeg lijkt zo’n 55 ha groot te zijn ingetekend, Veldzicht is ongeveer 35 ha.

17 augustus 2022

Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?

Windpark in beeld? Op 23 augustus tussen 19.30 en 21.30 uur organiseert Prowind een inloopavond over het windpark in Ons Huis, Zeeweg 100. Aanmelden is niet nodig.Bezoek deze avond om via visualisaties (d.w.z. via ingetekende beelden op foto's) te zien hoe de windmolens in het landschap aanwezig zouden zijn.Op 28 juli – helaas midden in de vakantie – was er al een zelfde informatieavond georganiseerd. Op basis van Google Streetview kregen bezoekers op een groot scherm een indruk wat er te zien is van de geplande windmolens vanaf diverse locaties, zoals bijvoorbeeld je eigen woonadres. Alhoewel het onderwerp van de windmolens sterk leeft in de buurt was het aantal bezoekers in juli teleurstellend laag.Op dinsdag 23 augustus is er tussen 19.30 uur en 21.30 uur een tweede kans om in Ons Huis kennis te nemen van deze informatie. Het kan bijdragen aan je beeldvorming en standpunt over de geplande windmolens. We raden je aan om te gaan kijken!

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.